Jabłonowo Pomorskie
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Zadaj pytanie burmistrzowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-06-26 22:50:02, przez Agnieszka
Mam pytanie odnośnie smietnikow Na psie odchody. Praktycznie to ich nie ma. Czasami trzeba iść na drugi koniec miasta aby wyrzucić nieczystości. Czy w takim wypadku aby uniknąć mandatu woreczek z psia kupka mam wyrzucać do normalnego śmietnika??
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-07-04 11:51:31
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2015 roku w celu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta zakupiła 10 sztuk pojemników na psie nieczystości wraz z tabliczkami informacyjnymi o obowiązku sprzątania po swoim zwierzaku. Niestety w wyniku aktów wandalizmu dokonywanego na terenie miasta część z pojemników uległo całkowitemu zniszczeniu. Zgodnie z przyjętym regulaminem czystości i porządku w gminie właściciele zwierząt domowych lub ich opiekunowie zobowiązani są do stałego nadzoru oraz zachowania ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem bądź uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Wobec powyższego nieczystości po swoim pupilu proszę wyrzucać do miejskich pojemników na odpady ogólne, które rozstawione są na terenie całego miasta, dbając tym samym o czyste środowisko dla mieszkańców Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-12 15:27:57, przez Jarosław Wiśniewski
Dzień dobry,
prosiłbym o informację jakie firmy opracowywały:
a) Program rewitalizacji MiG Jabłonowo Pom. na lata 2016-2023
b) Strategię Rozwoju MiG Jabłonowo Pomorskie 2015-2025

Z góry dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam,
Jarosław Wiśniewski
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-13 10:05:46
Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2016-2023 oraz Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2015-2025 opracowywała firma „2 K Projekt” Karolina Karska z siedzibą w Jaworzu 22, 87-200 Wąbrzeźno. Dokonując wyboru Wykonawcy skierowano zapytania ofertowe, do co najmniej 3 potencjalnych oferentów. Na tej podstawie wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę.
 
Pytanie zadane dnia 2016-07-25 20:23:27, przez gosc
czy jest moziwosc wyremontowania korytarzy [klatek] gminnych kmienic ulica głowna sa popekane sciany i walacy sie tynk na glowe w ktorych mieszkaja male dzieci. pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-07-27 12:54:21
Remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących własność gminy są przeprowadzane w miarę potrzeb i w oparciu o dostępne środki finansowe.
Dwa budynki zlokalizowane przy ul. Głównej administrowane przez ZGKIM stanowią współwłasność – remonty przeprowadza się w oparciu o podjęte przez właścicieli uchwały i po zgromadzeniu środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.
Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców budynków.
1. Budynek przy ul. Głównej 29 – nie stwierdzono nieprawidłowości
2. Budynek przy ul. Głównej 19 – niewielki ubytek tynku na suficie
3. Budynek przy ul. Głównej 21 – łuszcząca się farba na ścianach

Budynki przy ul. Głównej 19 i Głównej 21 stanowią współwłasność – Wspólnoty Mieszkaniowe.
 
Pytanie zadane dnia 2016-01-22 23:56:07, przez kasia
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Uchwałę można zmienić po konsultacji z dyrektorami szkół, gdyż czasami wystarczy 5.0 średnia, a czasami 5.7 okazuje się za niska na stypendium naukowe (mimo udziału w konkursach).
 
Dziękuję serdecznie za cenne uwagi, również widzę pewne mankamenty tej uchwały. Dlatego w najbliższym czasie zaproponuję Przewodniczącemu Rady Miejskiej projekt zmian do ww. uchwały pod obrady Rady.
 
Pytanie zadane dnia 2016-01-15 13:10:13, przez kasia
Panie Burmistrzu czy można zmienić zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce, np od określonej średniej, a nie tylko dla 10 osób
 
Odpowiadając na pytanie w sprawie stypendiów motywacyjnych dla uczniów wyjaśniam:
Stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum przyznawane są w oparciu o Uchwałę Nr XXI/92/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania uczniom stypendium za wyniki w nauce. Nawiązując do podniesionej przez Panią kwestii wyników jako kryterium przyznawania stypendium, podkreślić należy, że właśnie podstawowym kryterium przyznania stypendium są, wprowadzone w  §4 Uchwały , zapisy, że do otrzymania stypendium uprawnieni są uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum, którzy osiągnęli średnią ocen nie mniej niż 5.0 lub 4.5 i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Dodatkowo Uchwała, w §3, zabezpiecza w możliwość uzyskania stypendium przez uczniów każdej szkoły, określając, że kwota środków przewidzianych na stypendia będzie podzielona na dziesięć równych części, które proporcjonalnie przydzielone zostaną poszczególnym szkołom. Wszelkie zmiany dotyczące w/wym. zasad przyznawania stypendium wymagałyby zmiany wymienionej na wstępie Uchwały Rady Miejskiej.
 
Pytanie zadane dnia 2015-12-02 20:20:13, przez kicia
Panie Burmistrzu muszę się ponownie do pana zwrócić z proźbą o informacje jaki był powód podniesienia opłat za wywóz śmieci , Mieszkańcy naszej gminy nie rozumieją powodów tej podwyżki.
 
Odpowiedź w pliku PDF - tutaj.
 
Pytanie zadane dnia 2015-11-22 21:23:50, przez kicia
Panie Burmistrzu . podnosza się głosy o dużych kosztach budowy chodnika na Szczepankach proszę o informację o rzeczywistej kwocie tej inwestycji
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i 40 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro, na zadanie :
Przebudowa drogi powiatowej nr 1408C - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Szczepanki wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budownictwo Ogólne-Usługi Krzysztof Gółkowski z Brodnicy, ul. Graniczna 9. Umowa na wykonanie przedmiotowego zadania podpisana została dnia 14 września 2015 r. z terminem realizacji do dnia 15 listopada 2015 r. W ciągu drogi powiatowej zgodnie z założeniami projektowymi i uzgodnieniami z zarządcą drogi (ZDP Brodnica) wybudowano chodnik wraz z odwodnieniem. Budowa zwierała wykonanie chodników o szer. 1,50m o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 oraz zjazdów szer. 3,30 - 6,00m z kostki grub. 8 cm. Dodatkowo wykonane zostało przyłącze kanalizacji deszczowej celem uregulowania wód opadowych z powierzchni jezdnych i pieszych oraz mury oporowe celem stabilizacji skarp. Wyżej wymienione prace zakończone zostały 13 listopada 2015 r. Odbiór końcowy robót nastąpił dnia 19 listopada 2015 r. Podczas odbioru do wykonanych prac zgłoszone zostały następujące uwagi: uszczelnienie nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami, frezowanie dwóch karp po wyciętych drzewach w okolicach przejścia dla pieszych, przełożenie korytka ściekowego przy wjeździe do przepompowni ścieków, udrożnienie rurociągu odwadniającego. Wartość zadania wyniosła 242.047,31 zł.
 
Pytanie zadane dnia 2015-10-26 23:00:47, przez jakub
Czy zostanie odbudowany skatepark w jablonowie jak tak to kiedy ??
 
Skatepark zostanie odbudowany w nowej lokalizacji przy współudziale środków zewnętrznych. Mam nadzieję, że nowy program uruchomiony zostanie w 2016 r.
 
Pytanie zadane dnia 2015-04-04 13:16:19, przez Thomas
Jakie były przyczyny oraz jakimi argumentami kierował się pan, podejmując decyzje o likwidacji Straży Miejskiej w Jabłonowie ?
 
Straż Miejska w Jabłonowie Pomorskim powołana Uchwałą Nr XXIX/124/08 z dnia 30.10.2008 r. od początku funkcjonuje jako odrębna jednostka Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. W skład Straży Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim wchodzą dwa etaty: Komendant i pracownik biurowy. W mojej opinii Straż Miejska w Jabłonowie Pomorskim nie spełnia należycie swojej funkcji i oczekiwań społecznych, co w aspekcie kosztów jej utrzymania sprawia, że dalsze utrzymywanie tej służby jest niecelowe. Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej wyniosły w 2013 roku 186.879,05 zł., wpływy z nałożonych mandatów karnych 147.771,02 zł, w 2014 roku wydatki wyniosły 138.710,52 zł., wpływy z nałożonych mandatów karnych 62.116,50 zł. W powyższej sprawie odbyło się w okresie przedwyborczym 17 spotkań z mieszkańcami sołectw i Jabłonowa Pomorskiego oraz 16 zebrań wiejskich w miesiącu lutym 2015 r., poświęcone między innymi sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Uczestniczący w spotkaniach mieszkańcy miasta i gminy Jabłonowa Pomorskiego w zdecydowanej większości opowiadali się za likwidacją tej formacji.
Równolegle samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie podejmuje działania z lokalnym Komisariatem Policji zmierzające do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Poprawa efektywności działania Straży Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim możliwa byłaby pod warunkiem zwiększenia ilości zatrudnionych strażników, na co nie pozwalają jednak ograniczone możliwości finansowe gminy.
Z powyższych powodów przygotowałem projekt uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim, a podjęcie przedmiotowej uchwały wydaje się w pełni uzasadnione.
Zgodnie z art. 4 ustawy o strażach gminnych uzyskano wymaganą opinię Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. W wydanej opinii podkreślono również fakt, że obecny stan etatowy Straży Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim w znacznym zakresie ogranicza realizację ustawowych zadań przypisanych strażom gminnym.
 

[ strona: 1 z 1 ]
Wiadomości     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 • Dni Otwarte EU
 • UE Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Starostwo Powiatowe w Brodnicy
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 • Gmina Fair Play
Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 56 69 76 800 56 69 76 810, fax: +48 56 69 79 001, email: umig@jablonowopomorskie.pl, http://www.jablonowopomorskie.pl
NIP: 874-10-37-182
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x